ไต้หวัน ไฮไลท์ ไทเป 4 วัน 2 คืน BY XW (ก.ย.-ธ.ค.)

รหัสสินค้า : KGBTPE-XW001

Share

รายละเอียดสินค้า

  • อนุสรณ์เจียงไคเช็ค- ตึกไทเป101-วัดหลงซาน- เย่หลิว- หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-หมู่บ้านสือเฟิน- ช้อปปิ้งซีเหมินติง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า